O szkole

O szkole

 

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43.
Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie:
- szkoły podstawowej
- liceum ogólnokształcącego

Nauka w Szkole Polskiej w Hamburgu jest bezpłatna. Wszystkie składki są dobrowolne,
a ich zbieraniem zajmuje się Stowarzyszenie Rady Rodziców.
Nauczanie odbywa się według nowych ram programowych. Uczeń kończący naukę
w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów
obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

Rekrutacja
 
Szanowni Rodzice,
 
Podstawą przyjęcia do naszej placówki jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do SPK.
  Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku to:
1) wniosek o przyjęcie dziecka, kwestionariusz oraz stosowne oświadczenia,
2) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku niemieckiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców),
3) dokument tożsamości rodzica ( do wglądu),
4) numer PESEL dziecka.