Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu ogłasza konkurs na stanowisko:
Nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej/ gimnazjum/ liceum ogólnokształcącym.
Wymiar czasu pracy: niepełny etat ( 6/26)
Wymagania niezbędne:
zgodnie z art.9 ustawy Karty Nauczyciela (Dz.U.2016r., poz. 1379) oraz rozp. MEN z dnia 12 marca 2009r.( DZ.U.z 2015r., poz.1264)
Art.9.1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych,
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny i CV,
2) kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego,
3) kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego ( jeśli dotyczy),
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.
Oświadczenie kandydata o:
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.922) w celach przeprowadzenia postępowania.
Dokumenty przekładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą "za zgodność z oryginałem".

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 15 maja 2017r. do godz.16:00 na adres: hamburg@orpeg.pl lub dostarczyć osobiście na adres szkoły: Fraenkelstr.3, 22307 Hamburg ( wtorki w godz. 15:00- 17:30).
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zastaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Hamburg, 24 kwietnia 2017r.