Nabór na stanowisko pracownika obsługi

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu pilnie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku pracownika obsługi.

Data ukazania się ogłoszenia: 29.11.2017 roku

Wymiar etatu: 1/3 etatu, tj. 13,5 godziny

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Warunki pracy:

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

a) praca fizyczna

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

a) pomieszczenia szkolne w budynku szkoły niemieckiej

b) bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów, schody.

3. Zatrudnienie na czas określony :

a) w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/3 etatu, tj. 13,5 godziny)

b) tygodniowy czas pracy: poniedziałek: 16.00 – 19.30, wtorek: 16.00 – 19.30, środa: 16.00 – 19.15, czwartek: 16:00- 19:15

4. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 493 z późn. zm). 

5. Okres zatrudnienia - 1 stycznia 2018 r. – 2 lipca 2018 r., z możliwością zatrudnienia w kolejnym roku szkolnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1) Sprzątanie pomieszczeń klasowych, biblioteki, pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia gospodarczego.

2) Dokładne ścieranie kurzu i brudu z wszelkich powierzchni w salach lekcyjnych.

3) Utrzymywanie w należytej czystości toalet szkolnych i korytarza.

4) Zamiatanie i mycie podłóg w salach lekcyjnych, w bibliotece, pokoju nauczycielskim i pomieszczeniu gospodarczym.

5) Sprawdzanie czy wszystkie okna i drzwi w salach są zamknięte w ramach wyznaczonych godzin pracy.

6) Opróżnianie koszy na śmieci, usuwanie makulatury i innych surowców wtórnych.

7) Mycie lodówki i jej rozmrażanie – wg potrzeb.

8) Pomoc w przygotowaniu pomieszczeń do remontu oraz w sprzątaniu po remoncie.

9) Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika szkoły.

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie

2) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,

3) znajomość przepisów dot. zakresu wykonywanych zadań.

Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, odporność na stres,

2) pozytywny stosunek do dzieci.

Dokumenty wymagane przy składaniu aplikacji:

1) curriculum vitae i list motywacyjny,

2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uzyskane kwalifikacje,

4) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

5) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do 07.12.2017 r. na adres:

Polnische Schule

Fraenkelstr. 3

22307 Hamburg

lub w formie skanów na adres hamburg@orpeg.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 040 20 55 81 .

Po w/w terminie Kierownik SPK telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacje dodatkowe:

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”,

3) osoba, która wygra konkurs, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy, do wykonania badań lekarskich,

4) oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”, zostaną odrzucone,

5) oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone