Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu ogłasza konkurs na stanowisko:

Nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej/ liceum ogólnokształcącym
Wymiar czasu pracy: niepełny etat ( 3/26)

Wymagania niezbędne:
zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017r., poz. 1189) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( DZ. U. z 2017r., poz.1575)
Art.9.1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych,
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny i CV,
2) kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego,
3) kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego ( jeśli dotyczy),
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.

Oświadczenie kandydata o:
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.922) w celach przeprowadzenia postępowania.
Dokumenty przekładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą "za zgodność z oryginałem"

Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 30 kwietnia 2018r. do godz.16:00 na adres: hamburg@orpeg.pl lub dostarczyć osobiście na adres szkoły: Fraenkelstr.3, 22307 Hamburg ( środy, czwartki w godz. 15:00- 16:00).

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zastaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Hamburg, 27 marca 2018