Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w HAMBURGU Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w HAMBURGU

Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodnaz ustawąo dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Bach-Kurpiewski.
 • E-mail: hamburg@orpeg.pl
 • Telefon: 0048 739 207 205

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu
 • Adres: ul. Benzenbergweg 2, 22307 Hamburg
 • E-mail: hamburg@orpeg.pl
 • Telefon: 0048 739 207 205

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku jest od ulicy Benzenbergweg. Do wejścia prowadzi chodnik. Nie ma utrudnień w dostępie dla wózków. Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc personelu Szkoły. Budynek Szkoły posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku jest winda. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.